Warunki korzystania ze strony internetowej1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy dokument (wraz z dokumentami, o których w nim mowa) określa warunki, na jakich mogą Państwo korzystać z naszej strony internetowej www.watchshop.pl („Strona internetowa”) zarówno jako gość czy zarejestrowany użytkownik. Prosimy zapoznać się z niniejszymi Warunkami użytkowania przed rozpoczęciem korzystania ze Strony internetowej. Korzystając ze Strony internetowej deklarują Państwo akceptację tych warunków użytkowania oraz wyrażają zgodę na ich przestrzeganie. W przypadku, gdy nie zgadzają się Państwo na niniejsze warunki użytkowania, prosimy powstrzymać się od korzystania ze Strony internetowej.


2. INFORMACJE NA NASZ TEMAT

Strona internetowa www.watchshop.com jest obsługiwana przez The Watch Shop Holdings Limited, która jest spółką zarejestrowaną w Anglii i Walii, wpisaną do rejestru pod numerem 11640948, z siedzibą pod adresem Unit A, Brook Park, East Road, Shirebrook, Mansfield, NG20 8RY, Wielka Brytania. Wszelkie odniesienia do „my", „nas", „nasz” są odniesieniami do tego podmiotu.


3. POZOSTAŁE STOSOWNE POSTANOWIENIA

3.1 Do korzystania ze Strony internetowej odnoszą się następujące dodatkowe postanowienia:

3.1.1 naszej Polityki Prywatności, która określa warunki, na których przetwarzamy wszelkie dane osobowe zbierane od Państwa, albo przekazywane przez Państwo. Korzystając ze Strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie tych danych i gwarantują, że wszystkie dane przekazywane przez Państwo są dokładne.

3.1.2 naszej Polityki w zakresie plików cookie, która określa informacje na temat plików cookie na naszej Stronie internetowej.

3.1.3 W przypadku zakupu Towaru z naszej Strony internetowej, postanowienia naszych Warunków dostaw, które mają zastosowanie do sprzedaży.

4. DOSTĘP DO STRONY

4.1 Dostęp do naszej strony jest udzielany tymczasowo; zastrzegamy sobie prawo do odstąpienia lub zmiany usługi, którą świadczymy na naszej Stronie internetowej bez okresu wypowiedzenia (patrz niżej). Nie ponosimy jakiejkolwiek odpowiedzialności, jeśli z jakiegokolwiek powodu nasza strona nie jest dostępna w danej chwili i przez dowolny okres.

4.2 Okresowo możemy ograniczyć dostęp do niektórych części lub całości naszej Strony internetowej użytkownikom, którzy zarejestrowali się na naszej Stronie internetowej.

4.3 Jeśli dokonają Państwo wyboru, albo zostanie Państwu przyznany kod identyfikacyjny użytkownika, hasło lub jakakolwiek inna informacja w ramach naszych procedur zabezpieczających, należy traktować te informacje jako poufne i zabrania się ich ujawniać osobom trzecim. Zastrzegamy sobie prawo do zablokowania w każdej chwili dowolnego kodu identyfikacyjnego użytkownika lub hasła, niezależnie od tego wybranego przez Państwa lub przydzielonego przez nas, jeśli naszym zdaniem nie spełnili Państwo któregokolwiek z postanowień niniejszych warunków użytkowania.

4.4 Odpowiadają Państwo za podjęcie wszelkich działań niezbędnych dla uzyskania dostępu do naszej Strony internetowej. Są Państwo również odpowiedzialni za zapewnienie, że wszystkie osoby, które wchodzą na naszą Stronę internetową za pośrednictwem Państwa połączenia internetowego są świadomi niniejszych warunków i gwarantują ich przestrzeganie.

4.5 Niniejsza Strona internetowa jest przeznaczona do użytku tylko dla osób, które mogą uzyskać do niej dostęp w Polsce. Jeśli zdecydują się Państwo na wejście na Stronę internetową z miejsc poza Polską, ponoszą Państwo odpowiedzialność za zgodność z prawem miejscowym, gdzie takie przepisy mają zastosowanie.

5. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

5.1 Jesteśmy właścicielem lub licencjobiorcą wszystkich praw własności intelektualnej do naszej Strony internetowej i wszelkich opublikowanych na niej materiałów. Dzieła te są chronione prawami autorskimi i umowami na całym świecie. Wszelkie takie prawa są zastrzeżone.

5.2 Przysługuje Państwu prawo do wydrukowania jednego egzemplarza, pobrania fragmentów o dowolnej stronie (dowolnych stron) z naszej Strony internetowej dla własnego osobistego użytku i mogą Państwo zwrócić uwagę innych osób w danej organizacji na materiały zamieszczane na naszej Stronie internetowej.

5.3 Zabrania się modyfikowania papierowych lub cyfrowych kopii jakichkolwiek materiałów drukowanych lub pobranych w dowolny sposób, jak również zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek ilustracji, fotografii, materiałów wideo lub materiałów audio lub dowolnych grafik oddzielnie od dowolnego tekstu towarzyszącego.

5.4 Należy zawsze potwierdzać nasz status (i wszelkich zidentyfikowanych autorów) jako autorów materiałów zamieszczanych na naszej Stronie internetowej.

5.5 Zabrania się wykorzystywać jakąkolwiek części materiałów na naszej Stronie internetowej w celach komercyjnych bez uzyskania od nas lub naszych licencjodawców licencji w tym zakresie.

5.6 W przypadku drukowania, kopiowania lub pobrania dowolnej części naszej Strony internetowej z naruszeniem niniejszych warunków użytkowania, przestaje niezwłocznie przysługiwać Państwu prawo użytkowania naszej strony i są Państwo zobowiązani, według naszego uznania, zwrócić lub zniszczyć wszelkie wykonane kopie materiałów.

6. ZAUFANIE DO ZAMIESZCZONYCH INFORMACJI

6.1 Komentarze i inne materiały zamieszczone na naszej stronie są tylko informacjami ogólnymi i nie stanowią porad, na których należy opierać własne decyzje. Dlatego też zrzekamy się wszelkiej odpowiedzialności z tytułu oparcia decyzji na takich materiałach przez jakąkolwiek osobę odwiedzającą naszą Stronę internetową lub kogokolwiek, kto może zostać powiadomiony o jej treści.

6.2 Dążymy do regularnego aktualizowania naszej Strony internetowej, i zastrzegamy sobie prawo do zmiany jej treści w dowolnym momencie. Jeśli zajdzie taka potrzeba, możemy zawiesić dostęp do naszej Strony, lub zamknąć ją na czas nieokreślony. Wszelkie materiały na naszej stronie mogą z czasem stać się nieaktualne, a my nie jesteśmy zobowiązani do aktualizacji takich materiałów.

6.3. Postanowienia punktów 6.1 i 6.2 powyżej nie naruszają zasad zawierania umów wynikających z naszych Warunków Sprzedaży, ani też bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOCZYWAJĄCA NA NASZEJ FIRMIE

7.1 Materiały zamieszczane na naszej Stronie nie obejmują jakichkolwiek gwarancji, warunków lub zapewnień co do ich dokładności, aktualności, czy bezbłędności. W zakresie dozwolonym przez prawo, nasza firma, inne spółki z naszej grupy oraz związane z nami podmioty zewnętrzne niniejszym wyraźnie wyłączają:

7.1.1 wszelkie warunki, gwarancje i inne zapewnienia, które mogłyby być implikowane na mocy ustawy, prawa zwyczajowego lub prawa słuszności; oraz

7.1.2 wszelką odpowiedzialność za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie lub wtórne straty lub szkody poniesione przez dowolnego użytkownika w związku z naszą Stroną lub w związku z korzystaniem, niemożnością korzystania lub wyników korzystania z naszej Strony internetowej, wszelkich powiązanych z nią stron internetowych i wszelkich materiałów zamieszczonych na niej, w tym z tytułu:

7.1.2.1 utraty dochodów lub przychodów;

7.1.2.2 utraty działalności biznesowej;

7.1.2.3 utraty zysków lub umów;

7.1.2.4 utraty przewidywanych oszczędności;

7.1.2.5 utraty danych;

7.1.2.6 utraty wartości firmy; i

7.1.2.7 zmarnowanego czasu poświęconego na zarządzanie lub pracę biurową, na skutek działalności deliktowej (w tym zaniedbania), naruszenia umowy lub w inny sposób, nawet jeśli było to możliwe do przewidzenia, z zastrzeżeniem, że warunek ten nie stanowi przeszkody dla roszczeń z tytułu utraty lub uszkodzenia dóbr materialnych lub innych roszczeń z tytułu bezpośrednich strat finansowych, które nie są wyłączone przez którąkolwiek z kategorii określonych powyżej.

7.2 Powyższe postanowienia nie wpływają na naszą odpowiedzialność z tytułu śmierci lub uszkodzenia ciała wynikających z naszego zaniedbania lub naszej odpowiedzialności za świadome wprowadzenie w błąd lub podanie fałszywych informacji co do zasadniczych kwestii, czy jakąkolwiek inną odpowiedzialność, która nie może być wyłączona lub ograniczona zgodnie z obowiązującym prawem.

8. INFORMACJE NA TEMAT PAŃSTWA I PAŃSTWA WIZYT NA NASZEJ STRONIE

Dane na Państwa temat przetwarzamy zgodnie z naszą Polityką Prywatności. Korzystając z naszej Strony wyrażają Państwo zgodę na takie przetwarzanie i gwarantują, że wszystkie dane dostarczone przez Państwa są dokładne.


9. ZAMIESZCZENIA MATERIAŁÓW NA NASZEJ STRONIE

9.1 Jakkolwiek staramy się zapewnić, aby nasza Strona była bezpieczna, nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa jakichkolwiek informacji, które przekazują Państwo do nas. Z tego powodu, żaden materiał zamieszczany na naszej Stronie nie będzie uważany za poufny i zastrzeżony i przysługiwać będzie nam prawo do używania, kopiowania, dystrybuowania i ujawniania osobom trzecim wszelkich takich materiałów w dowolnym celu. Przysługuje nam również prawo do ujawnienia Państwa tożsamości jakiemukolwiek podmiotowi zewnętrzem, który twierdzi, że jakiekolwiek materiały opublikowane lub przesłane przez Państwa do zamieszczenia na naszej Stronie naruszają ich prawa własności intelektualnej lub ich prawa do prywatności.

9.2 Nie ponosimy jakiejkolwiek odpowiedzialności względem podmiotów zewnętrznych z tytułu treści i dokładności jakichkolwiek materiałów zamieszczonych przez Państwa lub innych użytkowników naszej Strony internatowej.

9.3 Zastrzegamy sobie prawo do usuwania dowolnych materiałów lub informacji zamieszczanych przez Państwa na naszej Stronie internetowej, jeśli naszym zdaniem, taki materiał lub informacje są uważane w jakikolwiek sposób za niewłaściwe.

10. WIRUSY, HAKOWANIE ORAZ INNE WYKROCZENIA

10.1 Zabrania się nadużywania naszej Strony internetowej poprzez świadome wprowadzanie wirusów, koni trojańskich, robaków komputerowych, bomb logicznych lub innych materiałów, które są szkodliwe lub szkodliwe technologicznie. Zabrania się podejmowania prób uzyskania nieautoryzowanego dostępu do naszej Strony, serwera, na którym przechowywana jest nasza Strona lub jakiegokolwiek serwera, komputera lub bazy danych połączonej z naszą Stroną. Zabrania się dokonywania ataku na naszą strony poprzez atak typu denial-of-service lub distributed denial-of service.

10.2 Naruszenie niniejszego postanowienia stanowi popełnienie przestępstwa na podstawie ustawy Computer Misuse Act 1990. Wszelkie takie naruszenia zostaną zgłoszone przez nas do odpowiednich organów ścigania. Zobowiązujemy się współpracować z tymi organami poprzez ujawnienie im Państwa tożsamości. W przypadku takiego naruszenia, tracą Państwo niezwłocznie prawo do korzystania z naszej Strony.

10.3 Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane przez atak typu distributed denial-of-service, wirusy komputerowe lub inne materiały szkodliwe technologicznie, które mogą zainfekować sprzęt komputerowy, programy komputerowe, dane lub inne materiały zastrzeżone na skutek korzystania z naszej Strony internetowej lub pobierania jakichkolwiek materiałów zamieszczonych na niej lub na dowolnej stronie z nią powiązanej.


11. LINKI DO NASZEJ STRONY

11.1 Mogą Państwo stworzyć link do naszej strony głównej, o ile zostanie to dokonane w sposób, który jest sprawiedliwy i zgodny z prawem i nie narusza ani nie wykorzystuje naszej reputacji. Jednakże, zabrania się tworzenia linku w taki sposób, który sugeruje jakikolwiek formy powiązania, akceptacji, promocji z naszej strony, gdy takowe nie istnieją.

11.2 Zabrania się tworzenia linku z jakiejkolwiek strony, która nie jest Państwa własnością.

11.3 Zabrania się tworzenia ramek (frames – ang.) wczytujących naszą Stronę na jakiejkolwiek innej stronie internetowej, jak również zabrania tworzenia linków do dowolnej części naszej strony internetowej innej niż strona główna. Zastrzegamy sobie prawo do wycofania zgody na tworzenie linku bez okresu wypowiedzenia.

12. LINKI Z NASZEJ STRONY INTERNETOWEJ

W przypadku, gdy nasza Strona internetowa zawiera linki do innych stron i zasobów dostarczanych przez podmioty zewnętrzne, linki te są podawane wyłącznie dla Państwa informacji. Nie sprawujemy żadnej kontroli nad zawartością tych stron lub zasobów, ani nie ponosimy odpowiedzialności z ich tytułu lub z tytułu jakichkolwiek strat lub szkód, które mogą wyniknąć z korzystania z nich.

13. SĄDY I PRAWO WŁAŚCIWE

13.1 Sądom angielskim nadaje się wyłączną jurysdykcję w zakresie wszelkich roszczeń wynikających z lub związanych z Państwa wejściem na naszą Stronę internetową, jakkolwiek zastrzegamy sobie prawo do wszczęcia postępowania przeciwko Państwu za naruszenie niniejszych warunków w kraju zamieszkania lub jakimkolwiek innym odpowiednim kraju.

13.2 Niniejsze warunki użytkowania i wszelkie spory lub roszczenia wynikające z lub w związku z nimi, ich przedmiotem lub powstaniem (w tym spory lub roszczenia pozaumowne) są regulowane i interpretowane zgodnie z prawem Anglii i Walii.

13.3 Postanowienia punktów 13.1 i 13.2 powyżej nie naruszają właściwości prawa polskiego oraz jurysdykcji sądów polskich dla umów zawartych z udziałem konsumentów, w zakresie ochrony ich praw.

14. ZMIANY

Niniejsze warunki użytkowania mogą ulec zmianie w dowolnym momencie na skutek zmiany niniejszej Strony. Oczekujemy, że będą Państwo sprawdzać okresowo niniejszą Stronę, aby zapoznać się ze wszelkimi zmianami, jakich dokonaliśmy, gdyż posiadają one moc wiążącą. Niektóre z postanowień zawartych w niniejszych warunkach użytkowania mogą zostać również zastąpione postanowieniami lub informacjami publikowanymi w innym miejscu na naszej Stronie.

15. PAŃSTWA WĄTPLIWOŚCI

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek wątpliwości dotyczące materiału, który pojawi się na naszej Stronie internetowej, prosimy o kontakt z kierownikiem działu obsługi klienta pod adresem c/o SDK, PO Box 8174, Reading, Berkshire, RG6 9PE lub pod adresem mailowym helpdesk@watchshop.com.

Dziękujemy za odwiedzenie naszej Strony internetowej.

Ostatnia aktualizacja: luty 2017 r.

Klikając „Zaakceptuj wszystkie”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookie na swoim urządzeniu w celu usprawnienia nawigacji w witrynie, analizy korzystania z witryny oraz wspomożenia naszego marketingu i reklam online poprzez wyświetlanie spersonalizowanych reklam, aby zapewnić Ci wspaniałe wrażenia z zakupów. Preferencje można dostosować w ustawieniach plików cookie. Zobacz naszą Politykę plików cookie.